Menu

IMINSI YANYUMA | YESU ARAJE

rwandagospel

rwandagospel

Ibintu 10 bikunze kwitiriranwa no kuramya Inyandiko yashizwe hanze na Luc Buntu

Nkuko yabyanditse mu nyandiko ye yatangiye agira ati “ Murugendo rwanjye nk’umuramyi ushaka gukura mubusabane bwanjye n’Imana basanze yuko abantu benshi twamaze kumenya yuko intego nyamukuru Imana yaturemeye ari kuyiramya. Ahubwo ikibazo kigasigara ari ukwibaza  eepse kuramya n’iki? n’ubuhe buryo bukwiriye kandi bwuzuye abantu bagomba kuramyamo Imana? Yohana 4: 23 itubwira ko Imana irigushaka abairamya kandi abairamya mu mwuka no mukuri.”


http://s3.amazonaws.com/churchplantmedia-cms/fbc_jackson/engage-in-worship3.jpg

Yakomeje agira ati “ Muri iyi nyandiko, nagerageje gushira ku rutonde bimwe mubintu abantu bitirira kuramya nyamara sibyo kuramya. Nifashishije bibiliya kugaragaza ko ibi bintu atari byo kuramya Imana idusaba.”

1.Kuramya si indirimbo zifite injyana igenda gahoro.

Abantu benshi bitiriranya kuramya n’indirimbo zifite injyana igenda gahoro cangwa injyana ituje. Ibyo sibyo. Nubwo indirimbo zifite injyana ituje zishobora gufasha abantu gutekereza cyane ku Mana bitewe n’amagambo y’iyo ndirimbo avuga Imana n’ibiranga kamere y’Imana, kuramya ntabwo ari injyana iyo yaba ariyo yose.

2. Kuramya si wa mwanya mumateraniro abantu baririmba.

 Zimwe mumvugo abantu bakoresha bashaka kuvuga ya gahunda yo kuririmba no gusenga bakoreshehe indirimbo ziri mubigaragaza ko kenshi abantu bafata kuramya ko ari wa mwanya w’indirimbo. Uzumva umuntu abaza undi: “kuramya byarangiye?” “Kuramya byatangiye?” “Uyu munsi  waramije neza.” Etc…

Kuririmba kimwe no gusenga, nigikorwa cyo gushikirana n’Imana gishobora kugeza kuntambwe yo kuramya iyo umuntuyakiriye ihishurwa ry’Imana n’agaciro cangwa icubahiro n’ubushake bwayo maze agatera intambwe yo kubigandukira akumvira Imana. Ico gihe iyo ndirimbo iba imufashuje gutera intambwe yo kuramya. Ariko igikora cyo kuririmba ubwaco siko kuraya.

Imana yanga runuka urusaku rw’indirimbo zidaturutse mu mutima uramya by’ukuri. N’ukuvuga umutima ugandukiye Imana. “Nkuraho urusaku rw’indirimbo zawe; kuko ntashaka kumwa ijwi ry’inanga zawe.” Amosi 5:23


http://lifechurchtsv.org.au/sites/default/files/Worship%20Banner%202.png

3. Kuramya si uguhumiriza, kumanika ibiganza cangwa gupfukama mugihe uri gusenga.  

N’ubwo iyi myitwarire ishobora kugaragaza umuntu uciriye Imana bugufi mu mutima, kuramya bibera muroho cangwa umwuka w’umuntu aho amaso y’abantu adashobora kugera. Abantu bareba ibugarira amaso ariko Uwiteka areba mu mutima. 1 Samweli 16:7.

4. Kuramya si ukuvuga amagambo atoranyijwe atondetse neza kandi arata Imana.  

Yesaya 29:13 atwereka urugero rw’abantu bazaga kuramya bakavugira imbere y’Imana amagambo meza ariko batari kuiramya koko kuko imitima yabo iri kure y’Imana.

5. Kuramya si ibyiyumviro n’amaranga mutima umuntu agira iyo bacuranze cangwa baririmbye indirimbo akunda murutonde rw’indirimbo zihimbaza Imana cangwa se iyo basomye igice cy’Ijambo ry’Imana.

Amaranga mutima ahindagurika uko ibihe mu buzima bw’umuntu bihindutse. Abashingikiriza kuramya kwabo ku marangamutima bababataregera ku ntambwe yo kuramya nyabyo. Muri Mariko 4:5-6 mu mugani w’umubibyi Yesu yavuze kubaramyi bakirira ijambo ry’Imana kurwego rw’amarangamutima avugako bameze nk’imbuto zaguye ku kara kadafite ubutaka bwinshi. Ngo uwo mwanya ziramera, kuko ubutaka atari burebure. Ariko izuba rivuye ziraraba; kandi kuko zitari zifite imizi, ziruma. Bene ababaramyi bagaragara yuko bakiriye iby’Imana cyane ndetse bakanabyishimira ariko kenshi babisiga aho bagataha basubira mu byabo nkuko byari bisanzwe. Imana irashaka ko tuyiramisha umutima. “Dore, ushaka ukuri ko mu mutima, mu mutima hataboneka uzahamenyesha ubwenge.” Zaburi 51:8.


http://gatewayvisalia.com/wp-content/uploads/2013/11/bigworship.jpg

6. Kuramya si ugutanga amaturo.

Imirongo myinshi ya bibiliya itubyira ko Imana itishimira ibitambo cangwa amaturo gusa.“Naho mwantambira ibitambo byanyu byoswa, mukantura amatura y’amafu, sinza byemera; kandi sinzita ku bitambo byanyu by’uko ari amahoro by’amatungo yanyu abyibushye”. Amos 5:22. Muri ikigihe aho amadini menshi akomeje kwigisha abantu ibyo gutanga amaturo, ni ngombwa ko abaramyi bibutswa ko amaturo yabo atari co kintu Imana ibashakaho. “Yewe mwana w’umuntu, yakweretse icyiza icy8 aricyo. Icyo Uwiteka agushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugendana n’Imana yawe wicisha bugufi”. Mika 6:8.

7. Kuramya si ubukerarugendo.

Abantu benshi iyo bagiye kuramya babikora nkaho bagiye murugendo mugihugu cyakure.Kuri bamwe ni urugendo bafata buri cyumweru mugitondo cangwa imigoroba y’iminsi y’imibyizi. Urugendo rugafata hagati y’imonota 20 n’isaha imwe, biterwa na guhanda y’amatorero basengeramo.

Abashoboye kugera ku iherezo ry’urugendo bishimira kwitegereza no gusogongera ibyiza bihaba ariko ibyo byose bakabisigayo bagataha basubira “mu gihugu” basanzwe batuyemo bakibagirwa ibyo babonye bakabisiga mu rusengero.

Nyamara Bibiliya itubwira ko Imana itari kure yacu kuko yaje gutura muri twe. “Nzatura muri bo, ngendere muri bo; Nzaba Imana yabo, na bo bazaba ubwoko bwanjye.” 2 Abakorinto 6:16. Iyo umuntu asobanukiwe iri jambo akaryizera atangira kwitoza ubuzima bwo kuramya aho yaba ari hose no mu byo aba akora byose. Akumva ko aho ari hose ari mu bwiza bw’Imana. Bityo kuramya bikaba ighugu atuyemo. Ibyiza byo muri icyo gihugu bikaba ibye buri munsi, kuko Kristo yaduheje uburenganzira bwose ku byiza byo mu bwiza bw’Imana ubwo amaze gutanga kumusaraba bamubambyeho umwenda wakingirizaga ahera watabutsemo bisobanura ko inzira igeza abantu mu bwiza bw’Imana yari ifunguriwe umuntu wese ubyifuza.

8. Kuramya si ukwibabaza umubiri.

Hashize iminsi nkomeza kubona abantu bashaka uburyo butamdukanye bwo kwibabaza umubiri kugirango gusenga kwabo kwemerwe imbere y’Imana. Hari bamwe bisonzesa, abandi bagahitamo kuryama ku kirago ngo gusenga kwabo kurusheho kwemerwa. Hari abajya gusengera mu buvumo n’abajya gusengera mu mazi. Hakaba n’abandi bikeba ibice by’umubiri ngo bagaragaze ko bari guhana kamere y’umubiri bityo kuramya kwabo kwemerwe. Uku kwibabaza siko gutuma igikorwa umuntu arimo cyitwa igikorwa cyo kuramya. “Ni koko ibyo bisa n’aho ari iby’ubwenge, kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigire nk’abicisha bugufi, bigomwe iby’umubiri. Nyamara nta mumaro bigira na hato, wo kurwanya irari ry’umubiri”. Abakolosayi 2:23

9. Kuramya si liturujia cangwa gahunda zikorerwa muri missa.

Amadini amwe namwe yateguye liturugia ariyo gahunda y’ibikorwa bikorerwa aho bateraniye gusenga no kuramya. Iyo gahunda ikaba ariyo iba igomba gukurikizwa n’abayoboye amateraniro n’aba yitabiriye bose. Abantu bakunze kubyitirira  kuramya kuburyo iyo barangije kubahiriza izo gahunda zanditswe bumva ibyo bihagije kuba baramije Imana.

10. Kuramya si ukugura n’Imana imigisha.

Abantu benshi baza kuramya bafite imitima isabiriza. Abandi bakaza nkabaje mu iduka aho bagura kuramya imigisha yihuse nko kugubwa neza mu maranga mutima n’ibindi. Ibi bigatuma bananirwa gushikira ubwiza bw’Imana mu bihe byo kuramya kuko baba bazanye umutima (attitude) mubi.

Ijambo kuramya rikoreshwa muri bibiliya ubwambere mu Itangiriro 22:5 ubwo Imana yari imaze kugerageza Aburahamu imusaba kuyitambira umwana we w’ikinege Isaka. “Aburahamu abwira abo bagaragu be, ati “Musigarane hano indogobe, jye n’uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge (turamye), tubagarukeho.” Itangiriro 22:5

Uyu murongo utwereka ko kuramya atari ahantu tujya gushakira imigisha ahubwo ko ari ahantu tujya gutambira Imana igitambo cyo kuyigandukira no kuyumvira cyane cyane mubihe bitugoye cyane, byabindi bihenze cyane kurusha ibindi byose. Kuri Aburahamu yari umwana we w’umuhumgu w’ikinege yabyaye ashaje cyane amaze igihe kirekire amutegereje.

Kuramya si ikintu ukora. Kuramya ni kumenya, kwakira no kugandukira agaciro cangwa icyubahiro cy’Imana mu buzima bwawe maze ibyo ukora byose no kubaho kwawe kose bikayoborwa kandi bikagandukira iryo hishurirwa ry’Imana wakiriye.

Yesu abahe umugisha gusoma iyi nyandiko no kumurikirwa n’umucyo w’ijambo rye.

Yashizweho na Byishimo Espoir / E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Igitaramo cyo Gusabira Abarundi Cyaranzwe no Guhimaza Imana Muburyo budasanzwe : AMAPHOTO

Kuri ikicyumweru 31 Gicurasi nibwo habaye Igitaramo bise  "Isengesho ryacu ku   Burundi” Igitaramo  cy’ubuhanuzi  ku gihugu cy’u Burundi  kitabiriwe ku buryo budasanzwe ndetse gihumuriza abarundi  bose  muri rusange.Hakaba harahuriyemo Abaririmbyi baturuka mu bihugu byombi u Rwanda n’u Burundi  baririmba indirimbo zihimbaza Imana .

 Uyu Muririmbyi nawe Yahimbaje Imana Muburyo Budasanzwe.

 Maya Nzeyimana

 Maya Nzeyimana

Bamwe mu bahanzi  bagaragaye muri iki gitaramo bo mu Burundi  harimo Dudu Niyukuri, Maya Nzeyimana, Fabrice Nzeyimana

 Umwe mubaririmbye muri iki gitaramo

Pastor Mucyonesha André umushumba muri   (CLA) Christian  Life  Assembly  yatangaje ko  mu buzima abavandimwe barangwa no gushyigikirana mu bibi no mu byiza  ati "niyo mpamvu tutabona ibiri kuba ku bavandimwe bacu b’i Burundi  ngo turekere aho turizera ko Imana yumvise iri sengesho ryacu hari icyo igiye gukora”.
André akomeza avuga ko atari amasengesho  gusa ndetse ko banategura igikorwa cyo gukusanya inkunga  ku bufatanye bw’abahanzi baririmba indirimbo zihimbaza Imana (Gospel)  n’abandi babifitemo ubushake bwo kugira icyo bafasha abarundi bari mu nkambi .
Yagize ati "mu ryego rwo gukomeza kubaka ubumwe dufitanye n’abavandimwe bacu turategura kuzajya gusura impunzi z’abarundi bari mu Rwanda  tukaboneraho kubakomeza no kubahumuriza tubaha bimwe mu byo bakeneye byabafasha kubaho mu buzima butoroshye barimo muri iki gihe”.

 Abayoboye iki gitaramo

 Aime Uwimana na Gaby Kamanzi

 Dominic, Tonzi, Gahongayire naPhanny bo mu Rwanda

 Alex Dusabe

 Luc Buntu

 Abitabiriye iki gitaramo bose hamwe bakoze isengesho ry'Ubuhanuzi ku Burundi , Iki gitaramo kikaba cyitabiriwe kuburyo abantu babuze aho bicara

 

 The Blessing 

Hagaragayemo n’abandi baririmbyi batandukanye bo mu Rwanda nka Patient, Serge , Simon ndetse na’abandi .

Iki gitaramo cyasoje ubwo buri wese yasohokaga hanze bakamuha Icyo kurya .

Yanditswe na Byishimo Espoir / E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Photo by Byishimo Espoir

Kigali: Bahizi Vincent aratangaza ko atazigera ahagarika Gukoresha Impano yo kuririmba .

Umuramyi Bahizi Vincent akaba ari umwe mubasore bagiye bakora indirimbo zamenyekanye ubwo yari mu itsinda rye na serge nyumayaho baza gutandukana mu minsi yashize nibwo yakoze indirimbo yakoze kumitima yabenshi yitwa UBUHUNGIRO akaba yabwiye abakunzi be ko atigeze areka umuziki .

Mu kiganiro yagiranye na agakiza.com yadutangarije aho amaze iminsi ahugiye ndetse n’ibikorwa bye muri muzika aho bihagaze    yagize ati  “Ubu ndi gukorera cyane kuri church yanjye kuko numva nyoborwa kuhaba cyane ariko Imana aho yamfungurira amarembo hose ntacyambuza kujyayo kuko niyemeje gukurikira Imana no kuyikorera iteka, ntayindi migambi idasanzwe mfite usibye kwiga kumva no kumvira Imana mubyo inyoboyemo byose, kuko ndi Umukozi wayo.”

Mukiganiro kigufi twagiranye twamubajije icyo yabwira abakunzi ba muzikaye badaherutse kumubona ari mubitaramo bitandukanye aririmba nawe mu magambo ye yasubije agira ati “Ndahari nubwo wenda ntakunze kuboneka ahantu hatandukanye ariko akenshi nkunda kuba ndi kuri Eglise yanjye buri Dimanche ariko ndahari kandi nifuza gukora izindi ndirimbo mfite Imana nimfungurira imiryango”.

 Icyo twasoza tuvuga n’uko uyu musore ari umwe mubahanzi baririmba indirimbo zihimbaza Imana baca bugufi kandi bakora indirimbo ikaza ikoze n’ubwo yatinda , nyuma y’indirimbo ubuhungiro ngo hari byinshi ari guteganya Imana nimushoboza azagenda abibagezaho kandi kuramya n’ubuzima bwe ngo ntiyabireka cg ngo abivemo.

Yanditswe na Byishimo Espoir / E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kuri uyu wa 5 Worship team ya Omega Church yateguye igitaramo kidasanzwe

Kuri uyu wa gatanu tariki ya 29 Gicurasi 2015 ku itorero Omega Church riherereye I Kagugu riyoborwa na Pastor Liliose Tayi, hateguwe umugoroba wo kuramya no guhimbaza Imana uzabonekamo abaramyi batandukanye barimo Rene Patrick na Luc Buntu n’amatsinda bayoboye.

Aganira na agakiza.com dukesha iyi nkuru, Olivier Ngororabanga umuyobozi w’itsinda riramya Imana (Worship) ryo mu itorero Omega ari naryo ryateguye uyu mugoroba, yadutangarije ko iki gitaramo kizaba ku wa gatanu kuva isaa kumi n’imwe z’umugoroba.

Omega

Yakomeje avuga ko uyu mugoroba wo kuramya no guhimbaza Imana usanzwe uba rimwe mu mezi atatu. Iki gitaramo bagiye gukora kuri iyi nshuro bacyise “Imbaraga zo kuramya no guhimbaza” “The Power of praise and worship” mu nsanganyamatsiko iboneka muri Zaburi 150:6 havuga ngo Ibihumeka byose bishime Uwiteka.

Muri iki gitaramo cyo kuramya no guhimbaza Imana kigiye kubera ku itorero Omega Church I Kagugu, umuramyi Rene Patrick azaba ari kumwe n’itsinda ayoboye ariryo Tehillah Dawn Ministries ndetse na Luc Buntu azaba ari kumwe na Band ye.

Umuramyi Rene Patrick n’itsinda ayoboye ry’abaramyi n’abahanzi ryitwa Tehillah Dawn Platform and Ministries

Umutima Ushima Umuramyi Luc Buntu

yashizweho na byishimo espoir

Subscribe to this RSS feed